+48 519 372 210 brzozowaoaza@gmail.com

Dotacje Unijne

  • Zamówienie – na instalację c.o. pensjonatu „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie (w tym: kotłownia, instalacja gazowa, instalacja grzewcza, instalacja wodna)
  • Ogłaszamy zamówienie na instalację c.o. pensjonatu „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie (w tym: kotłownia, instalacja gazowa, instalacja grzewcza, instalacja wodna).
  • Termin składania ofert 31.10.2023r.
  • Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach:

https://drive.google.com/drive/folders/1kr5TIOQvDU0iz_vrdImWA1RGqjNRocUV?usp=share_link

07.11.2023 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty, złożone przez:
1) SPEKT-CONSULTING
2) Serwis Grzewczy i Klimatyzacyjny
Najlepszą ofertę, ocenioną zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, złożyła firma SPEKT-CONSULTING

 

 

W 2023 r. firma PERFECT FUTURE Ilona Witkowska realizuje projekt finansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Celem projektu jest wydłużenie do końca 2023 r. sezonu turystycznego w pensjonacie „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie poprzez montaż instalacji c.o. oraz wprowadzenie nowych usług i rozwiązań proekologicznych (zakup wyposażenia w tym rowerów elektrycznych) w celu poprawy jakości i konkurencyjności usług noclegowych, przy jednoczesnym stworzeniu nowych miejsc pracy.

Efektem projektu będzie poprawa jakości świadczonych usług oraz wydłużenie sezonu turystycznego.

Całkowita wartość projektu: 314 170,86 zł

Wartość dofinansowania: 93 995,83 zł

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W roku 2022r. właściciel ośrodka „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach którego planowane są prace remontowe oraz zakup wyposażenia do ośrodka. Realizacja operacji pozwoli przede wszystkim podnieść standard pomieszczeń i poprawić jakość świadczonych usług noclegowych.

Nazwa operacji/projektu: Poprawa jakości usług noclegowych Pensjonatu „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie

Cel operacji/projektu: Celem operacji jest rozwój firmy PERFECT FUTURE Ilona Witkowska poprzez poprawę jakości usług noclegowych Pensjonatu „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie, jaka będzie możliwa dzięki podniesieniu standardu pomieszczeń oraz zakupowi dodatkowego wyposażenia do pensjonatu określonego w harmonogramie rzeczowym operacji, a także utworzenie nowych miejsc pracy (1,2 etatu średniorocznie)

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

1) Poprawa standardu pomieszczeń (apartamentów)

2) Popraw wyposażenia i infrastruktury dla dzieci

3) Jeden apartament zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4) Opracowanie przewodnika z trasami pieszymi i rowerowymi dla gości (ciekawe miejsca historyczne, kulturalne i przyrodnicze w Mrzeżynie i okolicach)

5) Zatrudniona co najmniej jednej osoby z grupy defaworyzowanej

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”.

Wartość realizowanej operacji: 197 297,00 zł, w tym ze środków EFRROW 63 565,09 zł