+48 519 372 210 brzozowaoaza@gmail.com

Dotacje Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W roku 2022r. właściciel ośrodka „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach którego planowane są prace remontowe oraz zakup wyposażenia do ośrodka. Realizacja operacji pozwoli przede wszystkim podnieść standard pomieszczeń i poprawić jakość świadczonych usług noclegowych.

Nazwa operacji/projektu: Poprawa jakości usług noclegowych Pensjonatu „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie

Cel operacji/projektu: Celem operacji jest rozwój firmy PERFECT FUTURE Ilona Witkowska poprzez poprawę jakości usług noclegowych Pensjonatu „Brzozowa Oaza” w Mrzeżynie, jaka będzie możliwa dzięki podniesieniu standardu pomieszczeń oraz zakupowi dodatkowego wyposażenia do pensjonatu określonego w harmonogramie rzeczowym operacji, a także utworzenie nowych miejsc pracy (1,2 etatu średniorocznie)

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

1) Poprawa standardu pomieszczeń (apartamentów)

2) Popraw wyposażenia i infrastruktury dla dzieci

3) Jeden apartament zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

4) Opracowanie przewodnika z trasami pieszymi i rowerowymi dla gości (ciekawe miejsca historyczne, kulturalne i przyrodnicze w Mrzeżynie i okolicach)

5) Zatrudniona co najmniej jednej osoby z grupy defaworyzowanej

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”.

Wartość realizowanej operacji: 197 297,00 zł, w tym ze środków EFRROW 63 565,09 zł